กิจกรรมนักศึกษา 2019-09-06T10:29:48+07:00

กิจกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา

บรรยากาศภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563

บรรยากาศภาพโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน”

Louis is home for me and after many years away I was excited to learn that here be back near family and do my essay friends.