กิจกรรมนักศึกษา 2019-09-06T10:29:48+07:00

กิจกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2

โครงการพี่รับขวัญน้อง ค่ายรังสีจุฬาภรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Louis is home for me and after many years away I was excited to learn that here be back near family and do my essay friends.