บุคลากรสายสนับสนุน 2021-06-17T09:53:45+07:00

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกรรญดา อิสระกุลฤทธา

[email protected]

การศึกษา

  • Master of Science (MS) (Public Health Nutrition)

Faculty of Public Health, Mahidol University

  • Master of Public Health (MPH)

Faculty of Medicine and Health,

The University of Sydney, Australia

เจ้าหน้าที่

นางสุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต

[email protected]

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสิรินัธ  ดังก้อง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวประภาศรี  ศิริ

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวนงลักษณ์  ภูมิไพบูลย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา

[email protected]

นักวิเคราะห์งบประมาณ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพัชรี ยะคะเสม
[email protected]

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (บริหารทรัพยากรบุคคล)

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวกรผกา  พัฒนกำพล

[email protected]

นักจิตวิทยา (ทรัพยากรมนุษย์)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวพรนภา แซ่โง้ว

[email protected]

นักวิเทศสัมพันธ์

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

นางสาวอมรรัตน์  สุขสนอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นายกิตติภูมิ สายจันทร์

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวกานต์ธีรา ม่วงชู

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพัฐทกรณ์ มานุพีรพันธ์

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

Master of Science (Food Science)  University of Reading , United Kingdom

นางสาวอารียา ฉัตรจินดากุล

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

นางสาวกมลพร สุขสมพืช

[email protected]

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศุภทิศา รอดดารา

[email protected]

นักเทคโนโลยีการศึกษา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนงนภัส  แสงทอง

[email protected]

พนักงานปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

นางสาวกชมน  หมั่นหา

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวลักษิกา  นาไข่

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอธิพงษ์  ราชเนตร

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชมพูพราว  มิ่งมงคล

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวศิวาพัชญ์ ปุณยกุลเศรษฐ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสุกัญญา  ทิราพงษ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวสุจิตรา ใจสุข

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา

นางสาวชญานิศ  ดวงขจี

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายมงคล ไชยศิลป์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวชลดา  แสงนาค

[email protected]

นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจอมสุดา  สุจิธรรม

[email protected]

นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์

[email protected]

นักกิจการนักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุกัญญา  พรหมทอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร