บุคลากรสายสนับสนุน 2019-09-05T09:47:25+07:00

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกรรญดา  อิสระกุลฤธา

[email protected]

เจ้าหน้าที่

นางสุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นางปาริชาติ  เพชรวิเศษ

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชมพูพราว  มิ่งมงคล

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นายอธิพงษ์  ราชเนตร

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกชมน  หมั่นหา

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชญานิศ  ดวงขจี

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิดาภา  เรืองศิริ

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลักษิกา  นาไข่

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา  ทิราพงษ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชลดา  แสงนาค

[email protected]

นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา)

นางสาวจอมสุดา  สุจิธรรม

[email protected]

นักจิตวิทยา(กิจการนักศึกษา)

นางสาวกรผกา  พัฒนกำพล

[email protected]

นักจิตวิทยา (ทรัพยากรมนุษย์)

นายภาณุวิชญ์  เหรียญประดับ

[email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

นางสาวธันยมัย  มาดทอง

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์  สุขสนอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรินัธ  ดังก้อง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา  พรหมทอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนงลักษณ์  ภูมิไพบูลย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาศรี  ศิริ

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศรัทธา  ศรมณี

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนงนภัส  แสงทอง

[email protected]

พนักงานปฏิบัติการ