กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 2021-02-24T14:07:02+07:00

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” [...]

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ “CHULABHORN”

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ “CHULABHORN” เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 [...]

การฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)”

การฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)” เมื่อวันพุธที่ [...]

โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม [...]

โครงการเชิดชูบุคลากร