นโยบายและพันธกิจด้านวิจัยและนวัตกรรม 2019-01-30T04:39:08+07:00

นโยบายด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีนโยบายผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสหสาขาที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาและบุคลากร ด้านการวิจัย และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่มุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

พันธกิจด้านวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.สร้างเครือข่ายงานวิจัยสหสาขาที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3.สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้หรือเกิดประโยชน์จริงจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อชุมชนและสังคม

4.สร้างเครือข่ายงานวิจัยสหสาขาทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ