ประกาศรับสมัคร 2019-10-21T15:21:24+07:00
  • ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) Click
  • ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ Click
  • ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 2563 Click
  • ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารสุขเรื่อง รับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 Click