ประกาศรับสมัคร 2020-04-01T16:12:38+07:00

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 2563