ประกาศรับสมัคร 2019-11-14T17:02:20+07:00

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปี 2563