New – เกี่ยวกับหลักสูตร MIE 2021-04-30T14:06:14+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ในปัจจุบัน โลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาแนวคิดให้ออกมาเป็นสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การพัฒนานวัตกรรมนอกจากจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวัฏจักรการพัฒนาทางเทคโนโลยีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการเดินหน้าทางเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ อาทิเช่น การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัด ระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะสำหรับใช้ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย (Medical Innovation – Engineering Program: MIE Program) ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม วิศวกรรมทางการแพทย์ และการประกอบธุรกิจทางการแพทย์ เพื่อให้มีส่วนในการริเริ่มและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม New S-curve อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืน

หลักสูตรและการศึกษา

ปีการศึกษา

เริ่มเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

  • แผน MI       หลักสูตร 4 ปี หนึ่งปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์)
  • แผน MIE    หลักสูตร 2 ปี (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) + 2 ปี (University of Newcastle, Australia) สองปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
  • คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • University of Newcastle, Australia (สำหรับแผน MIE เท่านั้น)

ค่าเล่าเรียน

4 ปี (บาท/คน)

แผน MI

– ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สัญชาติไทย)

– ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สัญชาติอื่น)

992,673

1,985,346

แผน MIE

– ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ + ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ University of Newcastle, Australia (สัญชาติไทย)

– ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ + ค่าเล่าเรียน ศึกษา ณ University of Newcastle, Australia (สัญชาติอื่น)

516,336
+74,536 AUD

1,012,673
+74,536 AUD

รอการประกาศอย่างเป็นทางการ

(1) Professor Dr. Zhiyong Chen (University of Newcastle, Australia)

(2) Associate Professor Dr. James Welsh (University of Newcastle, Australia)

(3) อาจารย์ ดร.จุฑาพร สังวาลย์เล็ก / Dr. Juthaporn Sangwallek

(4) อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล / Dr. Patcharaporn Wongchadakul

(5) อาจารย์ ดร.พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร / Dr. Pasit Jarutatsanangkoon

(6) อาจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ / Dr. Chavin Jongwannasiri

(7) อาจารย์ ดร.วเรศ จันทร์เจริญ / Dr. Wares Chancharoen

รอการประกาศอย่างเป็นทางการ

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-576-6600 ต่อ 8476 (นางสาวสุจิตรา ใจสุข)

Email: [email protected]