ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for […]

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-01T12:20:49+07:00

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ในช่วงเช้า คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 13 […]

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี เพื่อรับฟังโอวาทและรับมอบนโยบายในการบริหารงานของสโมสรนักศึกษา 2020-06-20T11:31:51+07:00

บรรยากาศภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563

บรรยากาศภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตเป็นผู้ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักศึกษา ช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม […]

บรรยากาศภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563 2020-05-30T10:37:04+07:00

บรรยากาศภาพโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน”

บรรยากาศภาพโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน”

บรรยากาศภาพโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน” 2020-07-01T11:05:59+07:00

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นวิทยากร โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ” ประจำปี 2562 2019-11-13T13:34:22+07:00

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันที่ 24 […]

โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-10-21T10:59:58+07:00

โครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองมากขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
.
🔸ครั้งที่ 1 […]

โครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 2019-11-13T13:37:51+07:00

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

การเปลี่ยนสถานะและก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นก้าวที่สำคัญของชีวิตการศึกษาเล่าเรียน […]

โครงการสานสัมพันธ์จุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 2019-09-04T00:45:04+07:00