ผู้บริหาร 2019-11-20T13:13:58+07:00

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์

ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาการและวิจัยบูรณาการ