ผู้บริหาร 2020-05-25T10:28:58+07:00

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล
รองคณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข และรักษาการหัวหน้าสำนักวิชาการและวิจัยบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

รองคณบดีคณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ
อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย