ปฏิทินการศึกษา 2020-06-04T13:46:00+07:00

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2563

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์