ปฏิทินการศึกษา 2019-01-17T09:34:32+07:00

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561              วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

สอบกลางภาค                                            วันอังคารที่ 16 – วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2561

สอบปลายภาค                                           วันอังคารที่ 11 – วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

ปิดภาคการศึกษา                                        วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

ประกาศผลสอบประจำภาค                            วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561              วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562

สอบกลางภาค                                            วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

สอบปลายภาค                                           วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ปิดภาคการศึกษา                                        วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบประจำภาค                            วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ปีการศึกษา 2562

เรียนปรับพื้นฐาน                                           วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 – วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562             วันจันทร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562                วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

สอบกลางภาค                                              วันอังคารที่ 15 – วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

สอบปลายภาค                                              วันพุธที่ 11 – วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ปิกภาคการศึกษา                                           วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันควคม 2562

ประกาศผลสอบประจำภาค                               วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562              วันพฤหัสบดีที 2 – วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562                 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

สอบกลางภาค                                               วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

สอบปลายภาค                                              วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ปิกภาคการศึกษา                                           วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลสอบประจำภาค                               วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน                 วันศุกร์ที่ 5 – วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน2563

เปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน                     วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ปิกภาคการศึกษา                                           วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563