ยุทธศาสตร์คณะ 2020-08-21T10:10:39+07:00

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต 

Be Excellent for Lives

ปณิธาน

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ”

Faculty of Medicine and Public Health is committed to producing graduates who are leaders in health and medical services with ability to excel in research and innovation development and a spirit of dedication to society for the benefits of mankind

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ

Faculty of Medicine and Public Health will be a world-class institute that enhances the well-being and health of people through excellence in education, research, innovation and leadership.

พันธกิจ

 • จัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มีความสามารถด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศและมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่านเครือข่ายสหสถาบันเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
 • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล
 • ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นเลิศ ไม่เหลื่อมล้ำ ด้วยจิตเมตตาและความเพียร
 • สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรมองค์กร

 • C: Commitment  มุ่งมั่นพากเพียรไม่เลือกงาน
 • H: Honesty  ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
 • U: Unity  สามัคคีมีวินัย เปิดใจกว้าง
 • L: Loyalty  มีศรัทธาจงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน
 • A: Altruism  เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละเป็นผู้ให้
 • B: Benevolence เมตตากรุณา กตัญญรู้คุณ
 • H: Happiness  นำพาความสุข พอเพียงพอใจ
 • O: Opportunity  แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลาหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง
 • R: Research Excellence and Innovation  สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
 • N: Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

สมรรถนะหลักของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีความสามารถระดับสากลในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มีปัญญาและทักษะชีวิตที่เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

เอกลักษณ์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เป็นต้นแบบการบูรณาการสหสาขาด้านการบริหารจัดการการศึกษา การบริการวิชาการและสังคม และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

A model of multidisciplinary integration in education administration and management, academic and social services and research and innovation development in health with excellence for all lives

ภาพกิจกรรมด้านแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม