ประกันคุณภาพการศึกษา 2019-11-20T10:28:12+07:00

นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

ดาว์โหลดเอกสารเผยแพร่

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ