กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 ออกแบบกระทงอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุขภาพกับวัฒนธรรมวันลอยกระทง”

โครงการประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดให้มีการประกวดสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยให้นักศึกษาส่งไฟล์ภาพและคำบรรยายที่ช่องคอมเมนต์ โจทย์ ให้นักศึกษาเสนอแนวคิดและออกแบบกระทงอย่างสร้างสรรค์ ของปี 2564
ในหัวข้อ”สุขภาพกับวัฒนธรรมวันลอยกระทง”
จากกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวนภัสสร โรจน์บัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 ออกแบบกระทงอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุขภาพกับวัฒนธรรมวันลอยกระทง” จากท่านคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
2021-12-13T10:10:32+07:00