New- เกี่ยวกับหลักสูตร HDS 2022-05-05T09:56:14+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในระดับอาเซียน ตอบโจทย์การขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรองรับความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นสาขาใหม่และมีความสำคัญต่อการรองรับการผลิตข้อมูลจำนวนมหาศาลในทุก ๆ วัน ทั้งจากข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูลการใช้ยา ข้อมูลการวิจัย ตลอดจนแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ที่ไม่เคยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมาก่อน ดังนั้น บัณฑิตของหลักสูตรฯ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากจากองค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเมื่อจบการศึกษาออกไป บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภายในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือบริษัทที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น บริษัทประกันชีวิต และสถาบันวิจัยต่าง ๆ นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดกับการทำงานในภาคส่วนธุรกิจได้ และหากบัณฑิตต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตสามารถเลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ เช่น แพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล นักวิชาการสาธารณสุข หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ฯลฯ โดยทั้งสองสถาบันมุ่งหวังให้บัณฑิตของหลักสูตรฯ ออกไปเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนนำมาใช้แก้ปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีระเบียบแบบแผน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือศาสตร์ที่เกิดจากการหลอมรวมศาสตร์ทางความน่าจะเป็น (probability) สถิติ (Statistic) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และการเขียนโปรแกรม (Programming) เข้าด้วยกันเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาในอดีตเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ ทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การทำนายราคาบ้านในแต่ละพื้นที่ หรือ การสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สมารถจดจำใบหน้าของคนแต่ละคนได้

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) เป็นศาสตร์สาขาย่อยของวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งมีการแตกสาขาย่อยออกไปมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ธุรกิจ และสังคม โดยศาสตร์ในด้านสุขภาพนี้จะมีการเพิ่มเสริมเพิ่มเติมความรู้ไปในด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น โรคและการระบาด (Disease) กายวิภาคศาสตร์และระบบร่างกาย(Anatomy and Body System) และ ระบบบริการสุขภาพ (Healthcare System) เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะทำให้สามารถเข้าใจข้อมูลในแขนงของสุขภาพนี้และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรและการศึกษา

ปีการศึกษา

2564

ระยะเวลา

4 ปี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การออกใบปริญญาบัตรจะกระทำร่วมกันโดยทั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนการรับปริญญาให้รับร่วมกับทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะปฏิบัติที่ดี สามารถเรียนรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

ความสำคัญของหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ข้อมูลมีบทบาทโดยตรงต่อการออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และเป็นนักปฏิบัติ

2. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศ

4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลในประเทศไทยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ สุขภาพ และสาธารณสุข

5. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification): มคอ.2

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(จธวค ๑๐๒) (Computer Programming Basics)
3(2-2-6)
CPE 103 คณิตศาสตร์ดิสครีต
(จธวค ๑๐๓) (Discrete Mathematics)
3(2-2-6)
CHHD 101 แนวคิดด้านสุขภาพและระบบการบริการสุขภาพ
(จภขส ๑๐๑) (Concepts of Health and Health Care Systems)
1(1-0-3)
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(จธภศ ๑๐๑) (General English)
3(3-0-6)
MTH 101 คณิตศาสตร์
(จธคณ ๑๐๑) (Mathematics I)
3(3-0-6)
MTH 101 คณิตศาสตร์
(จธคณ ๑๐๑) (Mathematics I)
3(3-0-6)
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(จธฟส ๑๐๓) (General Physics for Engineering Student 1)
3(3-0-6)
GEN 101 พลศึกษา
(จธศท ๑๐๑) (Physical Education)
1(0-2-2)
รวม 17(14-6-35)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 111 การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล
(จธวค ๑๑๑) (Programming with Data Structures)
3(2-2-6)
CHHD 102 กายวิภาคศาสตร์และระบบต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๒) (Introduction to Anatomy and Body Systems Health Data Science)
3(2-2-6)
CHHD 103 สุขภาพโลกเบื้องต้น
(จภขส ๑๐๓) (Introduction to Global Health)
1(1-0-3)
CHHD 104 จริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๑๐๔) (Ethics for Medical Research and Health Informatics)
1(1-0-3)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
(จธศท ๑๒๑) (Learning and Problem Solving Skills)
3(3-0-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
(จธภศ ๑๐๒) (Technical English)
3(3-0-6)
MIC 101 ชีววิทยาทั่วไป
(จธชว ๑๐๑) (General Biology)
3(3-0-6)
รวม 17(15-4-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 231 ระบบฐานข้อมูล
(จธวค ๒๓๑) (Database Systems)
3(2-2-6)
CHHD 201 พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลพื้นฐาน
(จภขส ๒๐๑) (Fundamental Molecular Genetics)
3(3-0-6)
CHHD 202 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(จภขส ๒๐๒) (Communicable and Non-communicable Diseases)
3(3-0-6)
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
(จธคณ ๑๐๒) (Mathematics II)
3(3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(จธศท ๒๓๑) (Miracle of Thinking)
3(3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
(จธภศ ๑๐๓) (Academic English)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 325 ข้อมูลขนาดใหญ่
(จธวค ๓๒๕) (Big Data)
3(2-2-6)
CPE 329 การคัดกรองข้อมูลทางธุรกิจ
(จธวค ๓๒๙) (Business Intelligence)
3(3-0-6)
CHHD 203 ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศเบื้องต้น
(จภขส ๒๐๓) (Introduction to Computational Biology and Bioinformatics)
3(2-2-6)
CHHD 204 หลักการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษา
(จภขส ๒๐๔) (Principles of Clinical Diagnostics and Therapeutics)
2(2-0-4)
CHHD 301 ชีวสถิติ
(จภขส ๓๐๑) (Biostatistics)
3(3-0-6)
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(จธศท ๑๑๑) (Man and Ethics of Living)
3(3-0-6)
รวม 17(15-4-34)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 53
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 352 วิทยาศาสตร์ข้อมูล
(จธวค ๓๕๒) (Data Sciences)
3(2-2-6)
CPE 383 ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยข้อมูล
(จธวค ๓๘๓) (Data Privacy and Security)
3(3-0-6)
CPE 353 การออกแบบการทดลอง
(จธวค ๓๕๓) (Design of Experiment)
3(3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(จธศท ๒๔๑) (Beauty of Life)
3(3-0-6)
GEN xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
(จธศท xxx) (General Education Elective I)
3(3-0-6)
CHHDxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
(จภขสxxx) (CHHD Elective I)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 378 การเรียนรู้ของเครื่อง
(จธวค ๓๗๘) (Machine Learning)
3(2-2-6)
CHHD 302 การจัดการการบริการสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
(จภขส ๓๐๒) (Health Care Management and Health Economics)
2(2-0-4)
CHHD 303 สัมมนาหัวข้อวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
(จภขส ๓๐๓) (Seminar in Health Data Science)
1(0-2-3)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(จธศท ๓๕๑) (Modern Management and Leadership)
3(3-0-6)
CPE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
(จธวค xxx) (Computer Engineering Elective I)
3(3-0-6)
GEN xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
(จธศท xxx) (General Education Elective II)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective I)
3(3-0-6)
รวม 18(17-2-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 55
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน จำนวนหน่วยกิต
CPE 301 บูรณาการการเรียนและการทำงาน
(จธวค ๓๐๑) (Work Integrated Learning)
2(0-36-4)
รวม 2(0-36-4)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 40
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
CPE 407 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 1
(จธวค ๔๐๗) (Health Data Science Project I)
3(0-6-9)
CXXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 2
(จภขส xxx) (CHHD Elective II)
3(3-0-6)
CHHDxxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
(จภขส ๓๐๓) (Seminar in Health Data Science)
3(3-0-6)
รวม 9(6-6-21)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
CPE 408 โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2
(จธวค ๔๐๘) (Health Data Science Project II)
3(0-6-9)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 3
(Free Elective III)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 4
(Free Elective IV)
3(3-0-6)
รวม 9(6-6-21)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 33

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทั้งสอง ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้

PLO1 : ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสกัดองค์ความรู้จากข้อมูล (Extract Knowledge from Data)

  • Sub PLO1 : 1A วิเคราะห์ สร้าง และประเมิน โมเดลทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
  • Sub PLO1 : 1B ออกแบบการทดลองเกี่ยวกับข้อมูล ได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
  • Sub PLO1 : 1C ประยุกต์ความรู้พื้นฐานในการออกแบบและสร้างเครื่องมือสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • Sub PLO1 : 1D สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เสาะหาความรู้ วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาได้ด้วยตัวเอง และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา ปรับปรุงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  • Sub PLO1 : 1E สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
  • Sub PLO1 : 1F สามารถทำงานตามบทบาทและหน้าที่ในการทำงานรวมกันเป็นทีมจากกลุ่มคนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ

PLO2 : มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งทางการพูด การเขียน และการนำเสนอ องค์ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซี้งให้กับบุคคลทั่วไป (Communicate Insight)

  • Sub PLO2 : 2A มีทักษะในการสื่อสารและต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Sub PLO2 : 2B มีทักษะในการนำเสนอผลงานและอธิบายองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • Sub PLO2 : 2C ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย ในการสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล

PLO3 : ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ยึดหลักจริยธรรม และคำนึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Practice with Professional Ethics and Social Awareness)

  • Sub PLO3 : 3A เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • Sub PLO3 : 3B มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  • Sub PLO3 : 3C คิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมและการจัดการ จำนวนหน่วยกิต
GEN 101 พลศึกษา
(จธศท ๑๐๑) (Physical Education)
1(0-2-2)
GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(จธศท ๑๑๑) (Man and Ethics of Living)
3(3-0-6)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
(จธศท ๑๒๑) (Learning and Problem Solving Skills)
3(3-0-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(จธศท ๒๓๑) (Miracle of Thinking)
3(3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(จธศท ๒๔๑) (Beauty of Life)
3(3-0-6)
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(จธศท ๓๕๑) (Modern Management and Leadership)
3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
LNG 101 ภาษาอังกฤษทั่วไป
(จธภศ ๑๐๑) (General English)
3(3-0-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค
(จธภศ ๑๐๒) (Technical English)
3(3-0-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ
(จธภศ ๑๐๓) (Academic English)
3(3-0-6)
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน
(จธภศ ๒๓๑) (Reading Appreciation)
3(3-0-6)
LNG 232 การแปลเบื้องต้น
(จธภศ ๒๓๒) (Basic Translation)
3(3-0-6)
LNG 233 การอ่านอย่างมีวิจารญาณ
(จธภศ ๒๓๓) (Critical Reading)
3(3-0-6)
LNG 234 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(จธภศ ๒๓๔) (Intercultural Communication)
3(3-0-6)
LNG 235 ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
(จธภศ ๒๓๕) (English for Community Work)
3(2-2-6)
LNG 243 การอ่านและการเขียนเพื่อความสำเร็จในวิชาชีพ
(จธภศ ๒๔๓) (Reading and Writing for Career Success)
3(3-0-6)
LNG 296 ทักษะการเขียนภาษาไทย
(จธภศ ๒๙๖) (Writing Skills in Thai)
3(3-0-6)
LNG 410 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(จธภศ ๔๑๐) (Business English)
3(3-0-6)
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(จธศท ๓๕๒) (Technology and Innovation for Sustainable Development)
3(3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(จธศท ๓๕๓) (Managerial Psychology)
3(3-0-6)
4. กลุ่มวิชาสุขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
(จธศท ๓๐๑) (Holistic Health Development)
3(3-0-6)
5. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
(จธศท ๓๒๑) (The History of Civilization)
3(3-0-6)
6. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(จธศท ๓๓๑) (Man and Reasoning)
3(3-0-6)
7. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(จธศท ๔๔๑) (Culture and Excursion)
3(2-2-6)
2.  รายวิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
CHHD 304 การแพทย์แม่นยำเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๔) (Introduction to Precision Medicine)
3(3-0-6)
CHHD 305 เทคโนโลยีทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
(จภขส ๓๐๕) (Experimental Techniques in Molecular Biology)
3(2-2-6)
CHHD 306 มะเร็งวิทยาเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๖) (Introduction to Oncology)
3(3-0-6)
CHHD 307 โภชนศาสตร์และสุขภาพเบื้องต้น
(จภขส ๓๐๗) (Introduction to Nutrition and Health)
3(3-0-6)
CHHD 308 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
(จภขส ๓๐๘) (Clinical Microbiology)
3(3-0-6)
CHHD 309 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(จภขส ๓๐๙) (Environmental Toxicology)
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
CPE 355 การวิเคราะห์ด้านการเงิน
(จธวค ๓๕๕) (Financial Analytics)
3(3-0-6)
CPE 356 การตลาดและโมเดลเชิงทำนาย
(จธวค ๓๕๖) (Predictive Analytics in Marketing)
3(3-0-6)
CPE 357 การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคล
(จธวค ๓๕๗) (People Analytics)
3(3-0-6)
CPE 371 ปัญญาประดิษฐ์
(จธวค ๓๗๑) (Artificial Intelligence)
3(3-0-6)
CPE 372 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(จธวค ๓๗๒) (Natural Language Processing)
3(3-0-6)
CPE 373 การประมวลผลเสียงพูด
(จธวค ๓๗๓) (Speech Processing)
3(3-0-6)
CPE 391 หัวข้อพิเศษ 1
(จธวค ๓๙๑) (Special Topic I)
1(1-0-2)
CPE 392 หัวข้อพิเศษ 2
(จธวค ๓๙๒) (Special Topic II)
2(2-0-4)
CPE 393 หัวข้อพิเศษ 3
(จธวค ๓๙๓) (Special Topic III)
3(3-0-6)
CPE 453 เครื่องสืบค้นและการเจาะหาในอินเทอร์เน็ต
(จธวค ๔๕๓) (Search Engine and Internet Mining)
3(3-0-6)
CPE 454 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(จธวค ๔๕๔) (Internet of Things)
3(3-0-6)
CPE 463 การประมวลผลรูปภาพและการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
(จธวค ๔๖๓) (Image Processing and Computer Vision)
3(3-0-6)
CPE 465 การค้นคืนสารสนเทศสื่อประสม
(จธวค ๔๖๕) (Multimedia Information Retrieval)
3(3-0-6)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 ปี รวมประมาณ 452,800 บาท Click

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา Click

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ทุนประเภท ก. เป็นทุนค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 56,000 บาท ต่อภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 448,000 บาท จำนวน 25 ทุน
 • ทุนประเภท ข. เป็นทุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 25,000 บาท ต่อภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จำนวน 15 ทุน

ทุนเฉลิมพระกียรติ 60 พรรษา ปีการศึกษา 2563-2569

นักศึกษาที่เริ่มศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะได้รับทุน ดังนี้

 • ทุนค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 40 ทุน/ภาคการศึกษา

  • คุณสมบัติของผู้ได้รับทุน:

1.มีสถานะเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

2.GPAX ≥ 2.50

เข้าสู่ระบบรับสมัคร


ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตรร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

หลักสูตรเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามรูปแบบและช่วงเวลาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

รอบการรับ รูปแบบการรับ เกณฑ์การรับสมัคร
1 Portfolio – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– Portfolio
– เรียงความแสดงความสนใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
2 Quota – นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ-ราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
– คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
3 Admission 1 – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
4 Admission 2 – ผลคะแนน GPAX (คิดเป็น 20%)
– ผลคะแนน ONET (คิดเป็น 30%)
– ผลคะแนน GAT (คิดเป็น 10%)
– ผลคะแนน PAT1 (คิดเป็น 20%)
– ผลคะแนน PAT2 (คิดเป็น 20%)
หมายเหตุ การรับสมัครของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ อยู่ในกลุ่ม ที่ 2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบการรับในรอบนี้เป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
5 Direct admission – คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– คะแนนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
– Portfolio
– เรียงความแสดงความสนใจในวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
– ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2
หมายเหตุ การรับสมัครในรอบนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับทุกปี

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครของหลักสูตรได้จาก Facebook page ของหลักสูตร (ไปที่ page )

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศล

โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

โครงการดูงานโรงพยาบาล ปี 2561

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2562

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

โครงการเปิดหัวใจให้ได้รู้ ปี 2561

กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

July 2nd, 2020|Comments Off on กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

July 2nd, 2020|Comments Off on โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02 576 6600 ต่อ 8484

Email: [email protected]