หลักสูตร – รวมชื่อหลักสูตร 2021-05-03T08:28:37+07:00

หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์