รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2019-01-03T13:50:48+07:00

เนื้อหาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

การเรียนการสอนของหลักสูตรฯ จะถูกจัดขึ้นทั้งที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี และมีหน่วยกิตรวมจำนวน 125 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาในหมวด

 1.  กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ในหลาย ๆ แขนงที่มีประโยชน์ และเสริมสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น รายวิชาทางสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ กีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน กลไกการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกด้วย
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้นักเรียนจะได้ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลจริง ทดลองเขียนโปรแกรม และลองนำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้งาน

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนมีองค์ความรู้เพียงพอแล้ว นักศึกษาจะได้นำความรู้จากห้องเรียนไปฝึกใช้ในการทำงานจริง โดยการทำโครงงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิทยาการที่ได้เรียนรู้มา

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer Programming Basics)
 • คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
 • แนวคิดด้านสุขภาพและระบบการบริการสุขภาพ (Concepts of Health and Health Care Systems)
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • คณิตศาสตร์ 1(Mathematics I)
 • ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 (General Physics for Engineering Student 1)
 • พลศึกษา (Physical Education)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล (Programming with Data Structures)
 • กายวิภาคศาสตร์และระบบต่าง ๆ ของร่างกายสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Introduction to Anatomy and Body Systems Health Data Science)
 • สุขภาพโลกเบื้องต้น (Introduction to Global Health)
 • จริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพ (Ethics for Medical Research and Health Informatics)
 • ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)
 • ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค (Technical English)
 • ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
 • พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลพื้นฐาน (Fundamental Molecular Genetics)
 • โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (Communicable and Non-communicable Diseases)
 • คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics II)
 • มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ (Academic English)

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 • ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • การคัดกรองข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)
 • ชีววิทยาเชิงคำนวณและชีวสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Computational Biology and Bioinformatics)
 • หลักการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษา (Principles of Clinical Diagnostics and Therapeutics)
 • ชีวสถิติ (Biostatistics)
 • มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

 • วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยข้อมูล (Data Privacy and Security)
 • การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)
 • ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty  of  Life)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 (General Education Elective I)
 • วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (CHHD Elective I)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 • การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • การจัดการการบริการสุขภาพและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ (Health Care Management and Health Economics)
 • สัมมนาหัวข้อวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Seminar in Health Data Science)
 • การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)
 • วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 (Computer Engineering Elective I)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 (General Education Elective II)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I)

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

 • บูรณาการการเรียนและการทำงาน (Work Integrated Learning)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 • โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 1 (Health Data Science Project I)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II)
 • วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (CHHD Elective II)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 • โครงงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2 (Health Data Science Project II)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 3 (Free Elective III)
 • วิชาเลือกหมวดวิชาเลือกเสรี 4 (Free Elective IV)