หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 2020-03-17T16:02:51+07:00

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

Doctor of Medicine Program (New program 2020)

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Click

ทุนการศึกษาในกรณีคุณสมบัติเหมาะสม

 • ทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษา 2563 Click
 • ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 Click

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรติดต่อ: 02 576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8485 
Email: [email protected]

 ระยะเวลา

หลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา 

ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (iBSc) จาก University College London
และ แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แผนการเรียน

ปี 1 (Becoming a doctor): Semester 1
ปี 1 (Becoming a doctor): Semester 2
ปี 2 (Fundamentals of clinical science I)
ปี 3 (Fundamentals of clinical science II)
ปี 4 (Research Year)
ปี 5 (Integrated Clinical Care I): Semester 1
ปี 5 (Integrated Clinical Care I): Semester 2
ปี 7 (Externship and Preparation for Practice)

สถานที่เรียน

ปี 1-3 (Early Years)

 • คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปี 4 (Research Year)

 • University College London (UCL), UK

ปี 5-7 (Later Years)

 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 หรือ
 • TOFEL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 100 คะแนน
  (ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย) 

ผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Thai Proficiency Test for Thai as a Foreign Language: CU-TFL) ในระดับดีมากในทุกทักษะ ผลไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย 

การใช้ทุนหลังจบการศึกษา

นักศึกษาต้องใช้ทุนหลังจบการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ หน่วยราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

การรับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับหลักสูตร

TBA

แผนการเรียนการสอน

แผนการเรียนการสอน

ระยะเวลา 7 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวม 258 หน่วย

ระยะที่  1  เรียกว่า Early years ประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่ 1  Becoming a Doctor

ปีการศึกษาที่ 2   Fundamentals of Clinical Science I

ปีการศึกษาที่ 3   Fundamentals of Clinical Science II

สถานที่เรียน  คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระยะที่ 2  Research and innovation ศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณ University College London (UCL) สหราชอาณาจักร หรือ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรได้ตามเวลาที่กำหนด)

ระยะที่ 3  เรียกว่า Later years  ประกอบด้วย

ปีการศึกษาที่ 5 Integrated Clinical Care I

ปีการศึกษาที่ 6  Life Cycle, Metnal Health, Integrated Clinical Care II

ปีการศึกษาที่ 7  Externship and Preparation for Practice

สถานที่เรียน  โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด