คณะกรรมการประจำคณะ 2021-11-19T15:39:33+07:00

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ  เอื้อวรากุล

(คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน)

ประธานกรรมการ

ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล

(รองคณบดี)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

(รองคณบดี)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

กรรมการ

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ)

กรรมการ

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย

 (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด

 (ตัวแทนอาจารย์ประจำ)

กรรมการ

อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ

(ตัวแทนอาจารย์ประจำ)

กรรมการ

อาจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย

(ตัวแทนอาจารย์ประจำ)

กรรมการ