New – เกี่ยวกับหลักสูตร UCL 2022-06-02T09:10:11+07:00

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรและการศึกษา

ปีการศึกษา

2564

ระยะเวลา

หลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา 

ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (iBSc) จาก University College London
และ แพทยศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปฏิทินการศึกษา

ปี 1-3 (Early Years)

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปี 4 ( Research and Innovation)

  • University College London (UCL), UK

ปี 5-7 (Later Years)

  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  • โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564 Click

ค่าเล่าเรียน iBSC ที่ UCL ณ สหราชอาณาจักร Click

ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  Click

ทุนการศึกษาในกรณีคุณสมบัติเหมาะสม

  • ทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษา 2563 Click
  • ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 Click

มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 หรือ
  • TOFEL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 100 คะแนน
   (ทั้งนี้ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย)

ผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (Chulalongkorn University Thai Proficiency Test for Thai as a Foreign Language: CU-TFL) ในระดับดีมากในทุกทักษะ ผลไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย 

นักศึกษาต้องใช้ทุนหลังจบการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ หน่วยราชการ หรือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

เกณฑ์การรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครออนไลน์

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

PCCMS MED MOMENT EP 13 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
PCCMS VLOG – ตามติดชีวิตนักศึกษาจุฬาภรณ์ EP1 นักศึกษาแพทย์หลักสูตร UCL iBScMD

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02 576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8485

Email: [email protected]