บริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 2018-12-30T03:40:03+07:00

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีคุณภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กร