ความร่วมมือ 2018-09-27T02:32:41+07:00

ความร่วมมือ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 4 แห่งกลุ่ม Rocky จากประเทศสหรัฐอเมริกา

MOU กับ University of Newcastle สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

พิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์