MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงสาธารณสุข

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย

2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

2019-11-13T13:39:08+07:00