เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 4 แห่งกลุ่ม Rocky จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มหาวิทยาลัย Montana มหาวิทยาลัย Wyoming มหาวิทยาลัย Denver และมหาวิทยาลัย Utah ที่มาเยือนและเจรจาความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2020-07-01T11:08:03+07:00