MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ  University of Newcastle, Australia สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ Professor Richard Middleton, University of Newcastle, Australia ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ University of Newcastle, Australia ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริการทางการแพทย์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร รวมทั้งคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรสองปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน

2019-11-13T13:36:33+07:00