อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ

ประวัติ
 

EDUCATION

Mahidol University
Faculty of Tropical Medicine, PhD
Bangkok, Thailand
May 2010 to Aug 2015
Thesis :

Influence of temperature on virulence of enteroaggregative Escherichia coli.

 

Kasetsart University
Faculty of Veterinary Medicine, D.V.M

Senior project :

The preliminary study on the premilking teat disinfection efficacy of 0.5% Iodine solution in dairy cow(2008)

 

 

 

 

 

Bangkok, Thailand
Jun 2003 to Feb 2009

 

Chitralada School Bangkok, Thailand
Jun 1990 to Mar 2003
ผลงานวารสารวิชาการ

Hinthong W, Pumipuntu N, Santajit S, Kulpeanprasit S, Buranasinsup S, Sookrung N. et al. Detection and drug resistance profile of Escherichia coli from subclinical mastitis cows and water supply in dairy farm in Saraburi Province, Thailand. PeerJ. 2017; 5:e3431. doi: 10.7717/peerj.3431.

Pumipuntu N, Kulpeanprasit S, Santajit S, Tunyong W, Kong-nroen T, Hinthong W. et al. Screening method for Staphylococcus aureus identification in subclinical bovine mastitis from dairy farms. Vet World. 2017;10(7): 721-6.

Hinthong W, Indrawattana N, Pitaksajjakul P, Pipattanaboon C, Kongngoen T, Tharnpoophasiam, P, et al. Effect of temperature on fimbrial gene expression and adherence of enteroaggregative Escherichia coli. Int J Environ Res Public Health. 2015;12: 8631-43, doi:10.3390/ijerph120808631.

Sunguya BF, Hinthong W, Jimba M, Yasuoka J. Interprofessional for whom? – Challenges and lessons learned from its implementation in developed countries and their application to developing countries: A systematic review. Plos ONE. 2014;9(5): e96724. doi:10.1371/ journal.pone.0096724.

งานวิจัยที่สนใจ
 

INTERESTS

  • Antibiotic resistance
  • Microbiology
  • One Health
  • Molecular biology
2021-11-26T13:22:33+07:00