ศาสตราจารย์ ดร.พญ. จิรายุ เอื้อวรากุล 2019-09-06T10:20:14+07:00

ศาสตราจารย์  ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. จิรายุ เอื้อวรากุล

ตำแหน่งวิชาการปัจจุบัน

 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาสตราจารย์สมทบประจำมหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งบริหารที่สำคัญ

 • คณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
 • อดีตกรรมการบริหารและกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง แพทยสภา

ประวัติการศึกษา

 • 2513-2525     ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2531             พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2531-2532     เฟลโลว์ปฏิบัติงานวิจัยด้าน Stem cell ณ Terry Fox Laboratory ประเทศแคนาดา
 • 2535             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PhD) สาขาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัย British Columbia ประเทศแคนาดา
 • 2535-2538     แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Duke ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2538             Diplomate, American Board of Internal Medicine
 • 2538-2540     แพทย์เฟลโลว์สาขาโลหิตวิทยา-มะเร็งวิทยา โรงพยาบาล Brigham and Women’s Hospital มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
  และปฏิบัติงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง ณ Harvard Institute of Human Genetics มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2541          Diplomate, American Board of Internal Medicine, Subspecialty of Hematology
 • 2541              อนุมัติบัตร แพทยสภา สาขาอายุรศาสตร์ และโลหิตวิทยา

ประวัติการฝึกอบรมด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารองค์กร

 • 2543        Certificate, Medical School Executives Course (MSE-II), Chulalongkorn University
 • 2545        Certificate, International Fellowship of Medical Education (IFME), Chicago, Illinois, USA
 • 2548        Certificate, National University of Singapore-Harvard Medical International Course for Medical Educators/Executives
 • 2549        Certificate, Executive Management and Development Program (CEO3) for Medical School Executives, Assumption University

ทุนและรางวัลที่ได้รับ (โดยสังเขป)

 • ทุนส่งเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น (ได้รับ 2 ครั้ง)
 • รางวัลตำรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ได้รับ 2 ครั้ง)
 • ทุนอาจารย์ที่ปรึกษา PhD-Royal Golden Jubilee จากสกว. รุ่นที่ 13
 • ทุน Foundation for Advancement in Medical Education Research (FAIMER) เพื่อทำวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ทุน Terry Fox Physician-Scientist Fellowship Award จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติแคนาดา
 • ทุน University of British Columbia Graduate Award
 • รางวัลคะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรวิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รางวัลคะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรวิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • รางวัลนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติดีเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงานตำราที่ได้รับรางวัล

 • ตำราเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว: การวินิจฉัยระดับเซลล์และโมเลกุล” (ได้รับรางวัลระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 • > 75 เรื่อง (H-index 18)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์        

 • ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว. ตั้งแต่ปี 2553
งานวิจัยที่สนใจ
 • การศึกษาระดับจีโนมิคส์ของเซลล์มะเร็ง
 • การคัดกรองโรคมะเร็งและโรคระบบโลหิตในชุมชน
 • การรักษามุ่งเป้าเฉพาะบุคคล
ผลงานตีพิมพ์
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 1. Udomsakdi C, Eaves CJ, Sutherland H, Lansdorp PM. Separation of functionally distinct subpopulations of primitive human hematopoietic cells using rhodamine 123. Exp Hematol 1991; 19:338-42
 2. Udomsakdi C, Eaves CJ, Swolin B, et al. Rapid decline of chronic myeloid leukemic cells in long-term culture due to a defect at the leukemic stem cell level. PNAS 1992; 89:6129-6
 3. Udomsakdi C, Lansdorp PM, Hogge DE, et al. Characterization of primitive hematopoietic cells in normal human peripheral blood. Blood 1992; 81:2513-21
 4. Udomsakdi C, Eaves CJ, Lansdorp PM, Eaves AC. Phenotypic heterogeneity of primitive leukemic hematopoietic cells in patients with chronic myeloid leukemia. Blood 1992; 80:2522-30
 5. Eaves C, Fraser C, Udomsakdi C, Sutherland HJ, Barnett MJ, Szilvassy SJ, Eaves AC. Manipulation of the hematopoietic stem cell in vitro. Leukemia 1992; 6 (suppl 1): 27-30
 6. Eaves CJ, Sutherland HJ, Udomsakdi C, et al. The human hematopoietic stem cells in vitro and in vivo. Blood Cells 1992; 18:301-7
 7. Eaves C, Udomsakdi C, Cashman J, Barnett M, Eaves A. The biology of normal and neoplastic stem cells in CML. Leuk Lymphoma 1993; 11 (suppl): 245-53
 8. Auewarakul C and Auewarakul P. Gene transfer into hemopoietic stem cells. Mahidol J 1998; 5(1): 57-61
 9. Thomasson MH, Williams IR, Hasserjian R, Udomsakdi C, et al. TEL/PDGFR induces hematologic malignancies in mice that respond to a specific tyrosine kinase inhibitor. Blood 1999; 93: 1707-1714
 10. Kanitchap N and Auewarakul C. Outcome of febrile neutropenia in patients with leukemia and lymphoma in Siriraj Hospital. Siriraj Hosp Gaz 1999; 51: 857-865
 11. Udomsakdi-Auewarakul C, Auewarakul P, Sukpanichnant S, Muangsup W. Hepatitis C virus infection in patients with non-Hodgkin Lymphoma in Thailand. Blood 2000; 95: 3640-41
 12. Udomsakdi-Auewarakul C, U-pratya Y, Boonmoh S, Vatanavicharn S. Detection of molecular variants of BCR-ABL gene in blood and bone marrow of patients with chronic myeloid leukemia (CML) by reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). J Med Assoc Thai 2000; 83: 928-935
 13. Kayasut K, Chuangsuwanich T, Auewarakul C, Ratanawichitrasin A, Sukpanichnant S. Hodgkin’s lymphoma involving the breast: A case report and literature review. Thai J Hematol and Transf Med 2000; 9: 307-313
 14. Udomsakdi-Auewarakul C, U-pratya Y, Chongkolwatana V, Tanphaichitr VS, Pattanapanyasat K and Issaragrisil S. Purification of human hemopoietic stem cells for transplantation in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol 2000; 18: 85-92
 15. Udomsakdi-Auewarakul C, Auewarakul P, Permpikul P, Issaragrisil S. Transfusion-transmitted virus (TTV) infection in Thailand: prevalence in blood donors and patients with aplastic anemia. International J Hematol 2000; 72: 325-8.
 16. Assanasen J and Auewarakul C. HIV-associated TTP. Intern Med J Thai 2003; 19: 52-60.
 17. Tongyoo S, Vilaichone W, Sukpanichnant S, Auewarakul C, Chaiprasert A, Ratanarat R, Permpikul C. Thrombocytopenic purpura associated with miliary tuberculosis. J Med Assoc Thai 2003; 86: 976-80.
 18. Udomsakdi-Auewarakul C, Visuthisakchai S, Sangruchi T, Issaragrisil S. Reversal of marrow fibrosis in agnogenic myeloid metaplasia by allogeneic peripheral blood stem cell transplantation. Asian Pac J Allerg Immunol 2003; 21: 121-6.
 19. Udomsakdi-Auewarakul C, Promsuwicha O, Tochaoroentanaphol C, Munkhetvit C, Pattanapanyasat K, Issaragrisil S. Immunophenotypes and outcome of of Philadelphia chromosome (Ph)-positive and -negative Thai adult acute lymphoid leukemia. International J Hematol 2003; 78: 337-343.
 20. Udomsakdi-Auewarakul C, Promsuwicha O, U-pratya Y, Tocharoentanaphol C, Patanapanyasat K, Issaragrisil S. Immunophenotypic profile of adult acute myeloid leukemia (AML): analysis of 267 cases in Thailand. Asian Pac J Allerg Immunol 2003; 21: 153-160.
 21. Udomsakdi-Auewarakul C, Tocharoentanaphol C, Wanachiwanawin W, Issaragrisil S. Monosomy 7 in patients with aplastic anemia/paroxysmal nocturnal hemoglobinuria with evolution to acute myeloid leukemia. J Med Assoc Thai 2004; 87: 711-21.
 22. Smitasin N, Auewarakul C. Splenic infarction as a complication of myeloproliferative disorders: report of a case and review of literature. Intern Med J Thai 2004; 20: 228-239.
 23. Sukpanichnant S, Udomsakdi-Auewarakul C, Ruchutrakool T, Leelakusolvong S, Boonpongmanee S, Chinswangwatanakul V. Gastrointestinal lymphoma in Thailand: A clinicopathologic analysis of 120 cases at Siriraj Hospital according to WHO Classification. SEA J Trop Med Hlth 2004; 35: 966-976.
 24. Eisterer W, Jiang X, Christ O, Glimm H, Lee KH, Pang E, Lambie K, Shaw G, Holyoake TL, Petzer AL, Auewarakul C, Barnett MJ, Eaves CJ, Eaves AC. Different subsets of primary chronic myeloid leukemia stem cells engraft immunodeficient mice and produce a model of the human disease. Leukemia 2005; 19: 435-41.
 25. Auewarakul C, Downing S, Jaturatamrong U, Praditsuwan R. Validity evidence for an Internal Medicine student evaluation system: an evaluative study of assessment methods. Medical Education 2005; 39: 276-283.
 26. Auewarakul C, Downing S, Praditsuwan R, Jaturatamrong U. Item analysis of Internal Medicine OSCE. Adv Hlth Sci Educ Theory Practice 2005; 10: 105-113.
 27. Sriphatphiriyakun T and Auewarakul CU. Clinical presentation and outcome of Thai patients with chronic lymphocytic leukemia: retrospective analysis of 184 cases. Asian Pac J Allergy Immunol 2005; 23: 197-203.
 28. Auewarakul CU, Sritana N, Limwongse C, Thongnoppakhun W, Yenchitsomanus P. Mutation of FLT3 gene in adult acute myeloid leukemia: determination of incidence and identification of a novel mutation in Thai population. Cancer Genet Cytogenet 2005; 162: 127–134.
 29. Auewarakul CU, Lauhakirti D, Promsuwicha O, Munkhetvit C. C-kit receptor tyrosine kinase (CD117) expression and its positive predictive values in the diagnosis of Thai adult acute myeloid leukemia. Ann Hematol 2006; 85: 108-112.
 30. Promsuwicha O, Thongnoppakhun W, Wongkhantee S, Tocharoentanaphol C, Auewarakul CU. Molecular characterization of PML-RARα fusion gene in Thai patients with acute promyelocytic leukemia (APL) by nested RT-PCR. Thai J Hematol Transf Med 2005; 15(4): 247-257.
 31. Auewarakul CU, Leecharendkeat A, Thongnoppakhun W, Tocharoentanaphol C, Limwongse C. Mutation of AML1 gene in non-M0 acute myeloid leukemia six novel mutations and a high incidence of cooperative events in Southeast Asian population. Haematologica 2006; 91: 675-678.
 32. Auewarakul CU, Lauhakirti D, Tocharoentanaphol C. Frequency of RAS gene mutation and its cooperative genetic events in Southeast Asian adult acute myeloid leukemia. Eur J Haematol 2006; 77: 51-56.
 33. Auewarakul CU, Huang S, Yimyam M, Boonmoh S. Natural history of Southeast Asian patients with chronic myeloid leukemia with two different BCR-ABL gene variants. Acta Haematologica 2006; 116: 114 -119.
 34. Auewarakul CU, Leecharendkeat A, Tocharoentanaphol C, Sritana N, Promsuwicha O, Thongnoppakhun W. Novel AML1 mutation and its coexistence with different transcription factor gene family in acute myeloid leukemia: redundancy or synergism. Haematologica 2007; 92: 861-62.
 35. Leecharendkeat A, Thongnoppakhun W, Uiprasert N, Ketpirune J, Tocharoentanaphol C, Auewarakul CU. Incidence of AML-ETO fusion gene in Thai acute myeloid leukemia patients as detected by reverse-transcriptase polymerase chain reaction. Thai J Hematol Transf Med 2007; 17: 235-45.
 36. Boonthimat C, Thongnoppakhun W, Auewarakul CU. Nucleophosmin mutation in Southeast Asian acute myeloid leukemia: eight novel variants, FLT3 coexistence and prognostic impact of NPM1/FLT3 Haematologica 2008; 93: 1565-9.
 37. Leecharendkeat A, Tocharoentanaphol C, Auewarakul CU. CCAAT/enhancer binding protein-alpha (CEBPA) polymorphisms occur more frequently than mutations in acute myeloid leukemia and exist across all cytogenetic risk groups and leukemia subtypes. Int J Cancer 2008; 123: 2321-6.
 38. Sinthuwiwat T, Poowasanpetch P, Wongngamrungroj A, Promso S, Auewarakul C, Mooney S, Tocharoentanaphol C. High-resolution melting curve analysis for genotyping of common SNP in MTHFR gene using fixed-cell suspension. Mol Cell Probes 2008; 22: 329-32.
 39. Sritana N, Auewarakul CU. KIT and FLT3 receptor tyrosine kinase mutations in acute myeloid leukemia with favorable cytogenetics: two novel mutations and selective occurrence in leukemia subtypes and age groups. Exp Mol Pathol 2008; 85: 227-31.
 40. Kannim S,Thongnoppakhun W, Auewarakul C. Two-round allele specific-polymerase chain reaction: a simple and highly sensitive method for JAK2V617F mutation detection. Clin Chim Acta 2009; 401: 148-51.
 41. Kannim S,Auewarakul CU. The impact of JAK2 non-receptor tyrosine kinase mutation on the mobilization of hematopoietic stem cells into peripheral blood of patients with Philadelphia-negative myeloproliferative disorders. Int J Cancer 2009; 125: 988-90.
 42. Promsuwicha O, Auewarakul CU. Predictive values of HLA-DR and CD34 in the diagnosis of acute promyelocytic leukemia and acute myeloid leukemia with recurrent chromosomal translocations. Asian Pac J Allergy Immunol 2009; 27: 209-216.
 43. Karoopongse E, Khuhapinant A, Auewarakul C. A rare occurrence of hairy cell leukemia in a Thai patient: a case report. J Med Assoc Thai 2010; 93 (Suppl 1): S196-S202.
 44. Wongprajun S, Auewarakul CU. A method comparison study of flow cytometry and cytomorphology to determine the percentages of blasts in patients with acute leukemia after induction and consolidation chemotherapy. J Med Assoc Thai 2010; 93 (Suppl 1): S157-S164.
 45. Wongboonma W, ThongnoppakhunW, Auewarakul CU. A single-tube allele specific-polymerase chain reaction to detect T315I resistant mutation in chronic myeloid leukemia patients. J Hematol Oncol 2011; 4: 7
 46. Promsuwicha O, Songmuang W, Auewarakul CU. Utilization of a scoring system for diagnosis of chronic lymphocytic leukemia in Thai patients. J Med Assoc Thai 2011; 94 (Suppl 1): S232-8.
 47. Lertpipopmetha K, Auewarakul CU. High incidence of hepatitis B infection-associated cirrhosis and hepatocellular carcinoma in the Southeast Asian patients with portal vein thrombosis. BMC Gastroenterology 2011; 11:66
 48. Lauhakirti D, Sritana N, Boonthimat C, Promsuwicha O, Auewarakul CU. WT1 mutations and polymorphisms in Southeast Asian acute myeloid leukemia. Exp Mol Pathol 2011; 91: 682-6.
 49. Lueangarun S, Auewarakul CU. Diffuse large B cell lymphoma presenting as Horner’s syndrome in a patient diagnosed with neurofibromatosis type 1: a case report and review of literature. J Med Case Reports 2012; 6: 8.
 50. Wongboonma W, Thongnoppakhun W,Auewarakul CU. BCRABL kinase domain mutations in tyrosine kinase inhibitors-naïve and -exposed Southeast Asian chronic myeloid leukemia patients. Exp Mol Pathol 2012; 92: 259-65.
 51. Sinthuwiwat T, Poowasanpetch P, Wongngamrungroj A, Soonklang K, Promso S, Auewarakul C, et al. Association of MTHFR polymorphisms and chromosomal abnormalities in leukemia. Dis Markers 2012; 32: 115-21.
 52. Chotirat S, Thongnoppakhun W, Promsuwicha O, Boonthimat C, Auewarakul CU. Molecular alterations of isocitrate dehydrogenase 1 and 2 (IDH1 and IDH2) metabolic genes and additional genetic mutations in newly diagnosed acute myeloid leukemia patients. J Hematol Oncol 2012; 5: 5.
 53. Chotivichit A, Korwutthikulrangsri E, Auewarakul C, Sarirasririd S. Core decompression and concentrated autologous bone marrow injection for treatment of osteonecrosis of the femoral head. J Med Assoc Thai 2012; 95 Suppl 9: S14-20.
 54. Promsuwicha O, Songmuang W, Auewarakul CU. Detection of lymphoid neoplasms in bone marrow by flow cytometric analysis and comparison to bone marrow aspiration and biopsy. J Med Assoc Thai 2013; 96 Suppl 2: S210-5.
 55. Limworapitak W, Promsuwicha O, Auewarakul C. A comparative study of cytomorphology and flow cytometry to detect malignant cells in the body cavity fluid. J Med Assoc Thai 2013; 96 Suppl 2: S203-9.
 56. Cerci JJ, Györke T, Fanti S, Paez D, Meneghetti JC, Redondo F, Celli M, Auewarakul C, Rangarajan V, Gujral S, Gorospe C, Campo MV, Chung JK, Morris TP, Dondi M, Carr R; on behalf of the IAEA Lymphoma Study Group. Combined PET and biopsy evidence of marrow involvement improves prognostic prediction in diffuse large B-cell lymphoma. J Nucl Med 2014; 55:1591-7.
 57. Carr R, Fanti S, Paez D, Cerci J, Györke T, Redondo F, Morris TP, Meneghetti C, Auewarakul C, Nair R, Gorospe C, Chung J-K, Kuzu I, Celli M, Padua RA, Dondi M; on behalf of the IAEA Lymphoma Study Group. Prospective international cohort study demonstrates inability of interim PET to predict treatment failure in diffuse large B-cell lymphoma. J Nucl Med 2014; 55: 1936-44.
 58. Chotirat S, Thongnoppakhun W, Wanachiwanawin W, Auewarakul C. Acquired somatic mutations of isocitrate dehydrogenase 1 and 2 (IDH1 and IDH2) in preleukemic disorders. Blood Cells Mol Dis 2014; 54: 286-91.
 59. Promsuwicha O, Kankhao S, Songmuang W, Auewarakul CU. Utilization of flow cytometry for diagnosis of hematologic malignancies in Thailand: increasing trends and diagnostic yields in 7,982 samples. J Med Assoc Thai 2014; 97: 1296-301.
 60. Kantathavorn N, Mahidol C, Sritana N, Sricharunrat T, Phoolcharoen, Auewarakul C, et al. Genotypic distribution of human papillomavirus (HPV) and cervical cytology findings in 5906 Thai women undergoing cervical cancer screening programs. Infectious Agents and Cancer 2015; 10: 7.
 61. Owattanapanich W, Auewarakul CU. Intracranial Hemorrhage in patients with hematologic disorders: prevalence and predictive factors. J Med Assoc Thai 2016: 99: 15-24.
 62. Sriprayoon T, Mahidol C, Ungtrakul T, Chun-on P, Soonklang K, Pongpun V, Laohapand C, Dechma J, Pothijaroen C, Auewarakul C, Tanwandee T. Efficacy and safety of entecavir versus tenofovir treatment in chronic hepatitis B patients: a randomized controlled trial. Hepatol Res 2016 May 13. doi: 10.1111/hepr.12743.
 63. Sungkasubun P, Siripongsakun S, Akkarachinorate K, Vidhyarkorn S, Worakitsitisatorn A, Sricharunrat T, Singharuksa S, Chanwat R, Bunchaliew C, Charoenphattharaphesat S, Molek R, Yimyaem M, Sornsamdang G, Soonklang K, Wittayasak K, Auewarakul CU, Mahidol C. Ultrasound screening for cholangiocarcinoma could detect premalignant lesions and early-stage diseases with survival benefits: a population-based prospective study of 4,225 subjects in an endemic area. BMC Cancer 2016; 16: 346. doi: 10.1186/s12885-016-2390-2.
 64. Chotirat S, Suriyo T, Hokland M, Hokland P, Satayavivad J, Auewarakul CU. Cholinergic activation enhances retinoic acid-induced differentiation in the human NB-4 acute promyelocytic leukemia cell line. Blood Cells Mol Dis 2016: 59: 77-84.
 65. Ungtrakul T, Mahidol C, Chun-on P, Laohapand C, Siripongsakun S, Worakitsitisatorn A, Vidhayakorn S, Boonchuay W, Dechma J, Sornsamdang G, Soonklang K, Sriprayoon T, Tanwandee T, Auewarakul C. Hepatocellular carcinoma screening and surveillance in 2,293 chronic hepatitis B patients in an endemic area. World J Gastroenterol 2016; 22: 7806-12.
 66. Siripongpreeda B,Mahidol C,Dusitanond N, Sriprayoon T,Muyphuag B, Sricharunrat T,Teerayatanakul B,Chaiwong W, Worasawate W, Sattayarungsee P,Sangthongdee J,Prarom J,Sornsamdang G, Soonklang G,Wittayasak K,Auewarakul C. High prevalence of advanced colorectal neoplasia in the Thai population: a prospective screening colonoscopy of 1,404 cases. BMC Gastroenterol 2016; 16: 101.
 67. Carr R, Ozdag H, Tekin N, Morris T, Conget P, Bruna F, Timar B, Gagyi E, Basak R, Naik O,Auewarakul C, Sritana N, Dimamay MP, Natividad F, Chung JK, Belder N, Kuzu I, Omidvar N, Paez D, Padua RA. The effect of biological heterogeneity on R-CHOP treatment outcome in diffuse large B-cell lymphoma across five international regions. Leuk Lymphoma 2017 May;58(5):1178-1183.
 68. Tekin N, Omidvar N, Morris TP, Conget P, Bruna F, Timar B, Gagyi E, Basak R, Naik O,Auewarakul C, Sritana N, Levy D, Cerci JJ, Bydlowski SP, Pereira J, Dimamay MP, Natividad F, Chung JK, Belder N, Kuzu I, Paez D, Dondi M, Carr R, Ozdag H, Padua RA. Protocol for qRT-PCR analysis from formalin fixed paraffin embedded tissue sections from diffuse large B-cell lymphoma: Validation of the six-gene predictor score. Oncotarget 2016 Dec 13;7(50):83319-83329.
 69. Ungtrakul T, Sriprayoon T, Kusuman P, Chunnuan P, Soonklang K, Sornsamdang G, Auewarakul CU, Tanwandee T. Role of quantitative hepatitis B surface antigen in predicting inactive carriers and HBsAg seroclearance in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients. Medicine (Baltimore) 2017 Mar;96(13):e6554.
 70. Chaisaingmongkol J, Budhu A, Dang H, Rabibhadana S, Pupacdi B, Kwon SM, Forgues M, Pomyen Y, Bhudhisawasdi V, Lertprasertsuke N, Chotirosniramit A, Pairojkul C, Auewarakul CU, et al; TIGER-LC Consortium. Common molecular subtypes among Asian hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma. Cancer Cell 2017 Jul 10;32(1):57-70.e3. doi: 10.1016/j.ccell.2017.05.009. Epub 2017 Jun 22.
 71. Triphuridet N, Vidhyarkorn S, Worakitsitisatorn A, Sricharunrat T, Teerayathanakul N, Auewarakul C, Chungklay N, Krongthong W, Luengingkasoot S, Sornsamdang G, Patumanond J, Sritipsukho P. Screening values of carcinoembryonic antigen and cytokeratin 19 fragment for lung cancer in combination with low-dose computed tomography in high-risk populations: Initial and 2-year screening outcomes. Lung Cancer 2018 Aug;122:243-248. doi: 10.1016/j.lungcan.2018.05.012. Epub 2018 May 18.
 72. Siripongsakun S, Vidhyarkorn S, Charuswattanakul S, Mekraksakit P, Sungkasubun P, Yodkhunnathum N, Tangruangkiat S, Ritlumlert N, Sricharunrat T, Jaroenpatarapesaj S, Soonklang K, Kulthanmanusorn A, Auewarakul CU, Mahidol C. Ultrasound surveillance for cholangiocarcinoma in an endemic area: A prove of survival benefits. J Gastroenterol Hepatol 2018 Jul;33(7):1383-1388. doi: 10.1111/jgh.14074.
 73. Udomchaiprasertkul W, Kantathavorn N , Sricharunrat T , Laebua K , Trirussapanich P , Bunyoo C , Wiriyaukaradecha K , Sritana N , Chamchod S , Auewarakul C. DNA Methylation assessment in cervical cancer specimens. J Med Assoc Thai2018; 101 (6):69
 74. Phuwasanpetch P, Sinthuwiwat T , Yimnoon J , Auewarakul C, Herabutya P. Retrospective Karyotype Analysis of 12,261 Cases with Hematological Malignancy. J Med Assoc Thai2018; 101 (6):93
 75. Bunyoo C, Wiriyaukaradecha K , Sritana N , Udomchaiprasertkul W , Tantirukdham N , Tongsom J , Auewarakul C. Prevalence of JAK2V617F Mutation in 1,247 Thai patients with suspected myeloproliferative neoplasms. J Med Assoc Thai2018; 101 (6):157
 76. Sritana N , Srisomsap C , Chokchaichamnankit D , Svasti J , Promsuwicha O , Auewarakul C. Protein profiling as a useful diagnostic tool to classify patients with acute myeloid leukemia of different cytogenetic abnormalities. J Med Assoc Thai2018; 101 (6):29
 77. Wiriyaukaradecha K , Bunyoo C , Udomchaiprasertkul W , Soonklang K , Sritana N , Auewarakul C. Frequent intronic insertion of ABL gene detected in Thai chronic myeloid leukemia (CML) patients carrying both e13a2 and e14a2 variants. J Med Assoc Thai2018; 101 (6):55
We can only guess what the result was and again, china, 2012, 10-year-old high school homework help calls police for homework help.