โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00-12.00 น.
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ สามารถวางแผน และเตรียมความพร้อมยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลิงก์เข้าชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งวิชาการ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-02-24T14:03:42+07:00