โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-15.00 น.

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้กำหนดจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ “โครงการก้าวแรกแห่งศักยภาพ ก้าวแรกบุคลากรใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่และแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต และอาจารย์ ดร.จาตุรนต์ ขวัญทองดี

2020-08-24T00:48:14+07:00