ประมวลภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 1 “Commitment”

ภาพบรรยากาศโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เป็นต้นแบบค่านิยม “CHULABHORN” ครั้งที่ 1 “Commitment”
ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกันตินันท์ เดชจินดา มาเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ
▪กรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset
▪การทำงานเชิงรุก Proactive
▪การตั้งเป้าหมาย Goal Setting (START/STOP/STILL)
▪Workshop สะท้อนความคิด
และได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ “Commitment” มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน อุทิศตน มีความรับผิดชอบในการทำงาน ต้องทำให้เสร็จและดี ตามวัฒนธรรมองค์กร “CHULABHORN” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2020-08-24T00:29:46+07:00