อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Imperial College London, สหราชอาณาจักร

ผศ. พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประวัติ จบแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน เป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กำลังศึกษา ณ Division of Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Imperial College London
หัวข้อวิจัย Cardiovascular mortality and morbidity in patients with adrenal insufficiency เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมทั้งความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตและต่อมใต้สมอง โดยใช้ฐานข้อมูลจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศอังกฤษ

Supervisor คือ Prof. Desmond G Johnston และ Prof. Stephen Robinson

2019-09-04T00:56:49+07:00