อาจารย์ พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาแพทยศาสตร์ศึกษา จาก University of Dundee สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
กำลังศึกษาปริญญาเอก ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ณ University of Dundee สหราชอาณาจักร
หัวข้อวิจัย Promoting professionalism of medical educators เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคณาจารย์แพทย์ในด้านความเป็นวิชาชีพ และความเป็นครู

ที่ปรึกษาคือ Dr Mandy A. D. Moffat, Dr Susie Schofield และ Dr Elizabeth Lakin

2019-09-04T00:53:46+07:00