อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ


อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

อาจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ 2019-10-23T22:19:25+07:00

อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ

อ. จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Chirasak Khamfongkhruea)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะนี้กำลังศึกษา […]

อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ 2019-10-23T22:28:26+07:00

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด


อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ

ประธานหลักสูตรวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด 2019-10-23T23:26:49+07:00