อาจารย์ กิตติพล เดชะวรกุล


อาจารย์ กิตติพล เดชะวรกุล

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

[…]

อาจารย์ กิตติพล เดชะวรกุล 2021-11-26T13:23:11+07:00

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด


อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ

ประธานหลักสูตรวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด 2021-11-26T13:23:22+07:00