อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ

อ. จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Chirasak Khamfongkhruea)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์การแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะนี้กำลังศึกษา […]

อาจารย์จีรศักดิ์ คำฟองเครือ 2019-11-23T15:52:11+07:00

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด


อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ

ประธานหลักสูตรวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด 2019-10-23T23:26:49+07:00