อาจารย์ แสงอุทิศ ทองสวัสดิ์

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ประวัติ
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

  • Evaluation of the Setup Error using On-Board Imager

(OBI) System in Upper Abdominal Cancer, The Asean Journal of Radiology

2010;16:117-121.

  • Reproducibility of the patient setup for Head and Neck

Cancer using On-Board Imager System, The Asean Journal of Radiology

2010;16:101-107

  • Dosimetric Evaluation of Radiation Dose Rate in Respiratory Gated Intensity Modulated Radiation Therapy, Biomed Imaging Interv J 2012; 8(1):e5
  • 1D Beam Profile Correction Method of Portal ImageDosimetry in Symmetric Square Field for 6 MV Photon Beams, Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(2).
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

  • Radiation therapy
  • Radiation protection
  • Radiation dosimetry
  • Quality assurance in radiation therapy
2021-11-26T13:23:14+07:00