แนะนำอาจารย์

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน


อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาบัณฑิต สาขา Environmental and […]

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน 2019-09-04T00:52:31+07:00

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด


อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัย และพัฒนาผู้ประกอบการ

ประธานหลักสูตรวิชาฟิสิกส์การแพทย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

อาจารย์ ดร. ทศพร เฟื่องรอด 2021-11-26T13:23:22+07:00