อาจารย์ พญ.กฤตชญา ฤทธิ์ฤาชัย

ประวัติ

Education

ผลงานวารสารวิชาการ

PRESENTATIONS / ABSTRACTS / POSTERS
Methipisit P, Ritruechai K. The development of palliative care team at Chulabhorn Hospital. Poster presented at: 1st NationaI Palliative and Hospice Care Conference; 2015 Mar 25-26; Nonthaburi, Thailand

งานวิจัยที่สนใจ

2021-11-26T13:16:04+07:00