กิจกรรม Knowledge Management (page 2) 2021-07-22T11:23:35+07:00

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดทำและการบริหารงบประมาณ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563


ผู้บรรยาย

นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การใช้ e-Saraban

10 สิงหาคม 2563


ผู้บรรยาย

นางนงลักษณ์ ภูมิไพบูลย์

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การใช้ EndNote ในการทำเอกสารอ้างอิงบทความวิจัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563


ผู้บรรยาย

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การใช้ Infographic ในการทำงาน

5 มิถุนายน 2563


ผู้บรรยาย

นางสาวกมลพร สุขสมพืช

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

อบรมการใช้ Microsoft Teams

วันที่ 10 เมษายน 2563


ผู้บรรยาย

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

PAGE 1