ทุนการศึกษาของหลักสูตร 2020-07-02T09:58:15+07:00

ทุนการศึกษา

นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ทุกคนจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจำนวน 50,000.- บาทต่อภาคการศึกษา แต่นักศึกษาต้องรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

นอกจากทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนของหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังสามารถขอทุนสนับสนุนอื่นเพิ่มเติมได้อีก หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนเรียนดีเด่น เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้สนใจมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา สามารถสอบถามได้ที่ [email protected] หรือ Facebook page ของหลักสูตร (Facebook)