หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2021-03-16T15:18:09+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

Bachelor of Science Program in Health Data Science


ปีการศึกษา

2564


ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 ปี รวมประมาณ 452,800 บาท Click

ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา Click
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ทุนประเภท ก. เป็นทุนค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 56,000 บาท ต่อภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 448,000 บาท จำนวน 25 ทุน
ทุนประเภท ข. เป็นทุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 25,000 บาท ต่อภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท จำนวน 15 ทุน

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรติดต่อ: 02-105-4669 ต่อ 8525 (ติดต่อคุณอนินทิตา ไตรภักดิ์) และ02-105-4669 ต่อ 8475 (ติดต่อคุณจิดาภา เรืองศิริ)
Email: [email protected]


 ระยะเวลา

4 ปี


สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
การรับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เกี่ยวกับหลักสูตร

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– การออกใบปริญญาบัตรจะกระทำร่วมกันโดยทั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่วนการรับปริญญาให้รับร่วมกับทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะปฏิบัติที่ดี สามารถเรียนรู้ได้เองอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

ความสำคัญของหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ข้อมูลมีบทบาทโดยตรงต่อการออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพบุคคล อันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และเป็นนักปฏิบัติ

2. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและสุขภาพของประชาชน

3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากต่างประเทศ

4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลในประเทศไทยโดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ สุขภาพ และสาธารณสุข

5. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

แผนการเรียนการสอน
คณาจารย์ของหลักสูตร