รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ 2019-09-06T10:20:14+07:00

 แผนการเรียนการสอน (รวม 36 หน่วยกิต)

วิชาปรับพื้นฐาน

Radiation Physics

Mathematics, Statistics & Programming for Medical Physicists

Anatomy & Physiology for Medical Physicists

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

Radiotherapy physics

Radiation Dosimetry and Instrument

Quality Assurance and Dose Measurement Lab

Research Methodology

Seminar in Medical Physics

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

Radiation Protection

Radiation Biology

Radiation Oncology Treatment Planning

Elective (1 วิชา)

Seminar

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

Clinical Practice for Medical Physics จำนวน 280 ชั่วโมง

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

Diagnostic Imaging Physics

Nuclear Medical Physics

Thesis (3 หน่วยกิต)

Elective (1วิชา)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

Thesis (9 หน่วยกิต)

สำหรับในภาคเรียนนี้ นักศึกษาสามารถมีโอกาสเข้าโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อไปพัฒนางานวิจัยและฝึกฝนปฏิบัติงานคลินิกในต่างประเทศ (ตามหน่วยงานที่ให้เลือก)

รายวิชาเลือก ประกอบด้วย

Modern Technique in Radiotherapy

Computational and Image Processing

Artificial Intelligence in Medical Physics

Quality Management System

Electronics in Medical Physics

Special Topics in Medical Physics

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning outcomes) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหลักสูตร และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มีจรรณบรรณทางวิชาชีพฟิสิกส์การแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ด้านความรู้

สามารถอธิบายหลักการและความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์การแพทย์

สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความเข้าใจความรู้อย่างเป็นระบบ

ด้านทักษะทางปัญญา

สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาและการวิจัยได้

สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเอง

สามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ให้กับบุคคลในสหสาขาวิชาชีพได้

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างเป็นระบบ

สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับวิชาชีพและวิชาการ

สามารถนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติได้

ด้านทักษะการปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติงานทางคลินิก ประกอบด้วย การวางแผนการรักษา การประกันคุณภาพและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและการบริหารจัดการการป้องกันอันตรายจากรังสี

Zeitgemäße, essay schreiben englisch https://schreib-essay.com gepflegte sportstätten sind unverzichtbare voraussetzung für das sporttreiben unserer teilnehmenden.