ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทีมเชิงรุกลงพื้นที่ SWAB หาผู้ติดเชื้อ Covid-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 เขตทุ่งสองห้อง และ สำนักงานเขตหลักสี่ จัดทีมให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยวิธีการ SWAB ณ ชุมชนการเคหะหลักสี่ กทม. โดยมีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมการตรวจกว่า 500 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการตรวจค้นหาโรคอย่างทั่วถึงและป้องกันการแพร่กระจายให้กับประชาชนในชุมชน

2021-05-21T11:53:25+07:00