โครงการ “สร้างสุขอิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” การบรรยายเเละการปฏิบัติธรรม โดย พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช (ป.ธ. 9)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.
คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดโครงการ “สร้างสุขอิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” การบรรยายเเละการปฏิบัติธรรม โดย พระมหาปราโมทย์ ฐิตปาโมชฺโช (ป.ธ. 9) ประธานศูนย์วิปัสสนาธรรมจาริก มูลนิธิธรรมจาริก ต.ชะเเล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มุม D อาคารบริหาร 1
โดย พระมหาปราโมทย์ ได้สอนถึงเรื่องความสุข 3 ระดับ ได้แก่
1.อามิสสุข อามิสสุข สุขที่เกิดจากกามคุณทั้ง 5 ได้แก่รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มากระทบกาย)
2.ฌานสุข คือ ความสุขเนื่องด้วยฌาน ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากฌาน ฌานคือการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิหรือภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้ว
3.นิพพานสุข คือ สุขเนื่องด้วยนิพพาน นิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์ สภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์
นอกจากนี้ยังได้สอนการนั่งสมาธิแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย
2021-05-21T11:54:10+07:00