ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563เวลา 12.15 – 14.45 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรีให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้และความสนุกสนานในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านดนตรีและกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในดนตรีและสามารถนำพื้นฐานความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างมาก

2020-08-28T08:53:49+07:00