ภาพบรรยากาศประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำเพ็ญพระกุศล ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 “โครงการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID – 19 ในชุมชนชาวไทย” นำโดยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะ ร่วมกับนายแพทย์สุผล ตติยะนันทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์ดิศดนัย อมัตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) โดยโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID -19 ให้กับประชาชนจำนวน 15,000 ราย โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสำรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชศรีมา โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะทะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2020-07-01T10:31:25+07:00