เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
ในช่วงเช้า คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้ง 13 คน ได้เข้ารับฟังโอวาทจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ แนะนำแนวทางในการดำเนินงานและร่วมลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ในช่วงบ่าย ประชุมแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบริหาร 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2020-06-20T11:31:51+07:00