บรรยากาศภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตเป็นผู้ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักศึกษา ช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีกระบวนการและเทคนิคสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการของนักศึกษาสามารถเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ผ่านระบบออนไลน์

2020-05-30T10:37:04+07:00