บรรยากาศภาพโครงการเปิดหัวใจ ให้ได้รู้ ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน”

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2653 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการ “เปิดหัวใจ ให้ได้รู้” สัปดาห์ที่ 2 ในหัวข้อ “ศิลปะบอกตัวตน” โดย ทีมกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมรู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ด้วยกระบวนการทางศิลปะและจิตวิทยา ผ่านหัวข้อต่างๆ ดังนี้

    1. “ตัวของฉัน” ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจตัวตนผ่านด้านร่างกาย ศักยภาพ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองมากขึ้น
    2. “ฉันคือใคร” แสดงตัวตนให้ผู้อื่นได้เข้าใจผ่านภาพวาดที่สื่อถึงตนเอง ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
    3. “ผังเมือง” รู้จักการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยยังคงความเป็นตัวเอง ทำให้เกิดเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพและหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2020-07-01T11:05:59+07:00