อาจารย์ณภัทร ศรีเสริมโภค

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

E-mail: [email protected]

ประวัติ

EDUCATION

  • 2019-2015 Bachelor Degrees, Major Software Engineering, Mahidol University
ผลงานวารสารวิชาการ

Highlighted Publication

  • S. Wattanakriengkrai, N. Srisermphoak, S. Sintoplertchaikul, M. Choetkiertikul, C. Ragkhitwetsagul, T. Sunetnanta, H. Hata, K. Matsumoto”Automatic Classifying Self-Admitted Technical Debt Using N-Gram IDF,” 2019 26th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), Putrajaya, Malaysia,2019
งานวิจัยที่สนใจ

Research of Interests

N/A

2021-11-26T15:03:23+07:00