ภาพบรรยากาศโครงการสร้างสุข อิ่มหัวใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้กราบอาราธนา พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมีสติ พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มุม B อาคารบริหาร 2 บ.กสท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับข้อคิดเตือนใจ แนวทางในการดำเนินชีวิต และการทำงาน อยู่ในทุกช่วงการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เช่น
“การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่การเข้าวัด การนั่งกรรมฐาน แต่คือ การทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุจริต โดยนำเอาอิทธิบาล 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มาใช้ในการดำเนินชีวิต “
หรือบทกลอน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
“กัดไม่ปล่อย ถอยไม่มี หนีไม่เป็น ใจเย็นสู้งาน”
รวมทั้ง การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ และพัฒนาตนเอง จะต้อง
1.เป็นผู้ให้
2.รู้จักขอโทษ
3.รู้จักให้อภัยตนเองและผู้อื่น
4.รู้จักปล่อยวาง
5.รู้จักสร้างสร้างสรรค์
6.รู้จักเพื่อนมนุษย์ก่อนตาย
และได้กล่าวว่า
“การทำงาน คือการทำหน้าที่ ไม่ลืมตนเอง และผู้อื่น”
2020-01-03T15:15:46+07:00