ภาพบรรยากาศเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ทันสมัย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือในการที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณบดี คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและคณาจารย์ได้เข้าพบผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ทันสมัย รวมทั้งเจรจาความร่วมมือในการที่สถาบัน PIM จะช่วยจัดการเรียนการสอนรายวิชาเลือกเสรี (Free electives) ให้กับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ฯ อาทิเช่น วิชาการบริหารจัดการการเงิน วิชาการพัฒนาผู้ประกอบการ วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วิชานวัตกรรมหุ่นยนต์ วิชาการสื่อสารภาษาจีน และวิชาด้านการศึกษาทั่วไปในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

2019-12-26T10:01:07+07:00