นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2

เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

————————————————————————–

                นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี (เจมส์) นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 เยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย      ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนดีเด่นสร้างชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม    ถึง 1 กันยายน 2562 ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

……………………ในโครงการดังกล่าว ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการของโครงการ ซึ่งหน้าที่นี้จะมีบทบาททั้งหมด 3 ระยะ คือ ก่อนโครงการเริ่มต้น ระหว่างโครงการ และ สิ้นสุดโครงการ  ก่อนโครงการเริ่มต้น ผมต้องเป็นผู้บริหารทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คือ คู่มือค่าย (ฉบับเต็มและย่อ) แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้งานในค่าย แบบประเมินโครงการ ป้ายชื่อ และอื่น ๆ ระหว่างโครงการฝ่ายวิชาการต้องเป็นผู้จดบันทึกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ และเป็นผู้ควบคุมเวลาทั้งหมดในการทำกิจกรรมของแต่ละวัน อีกทั้งยังต้องทำงานด้านเอกสารช่วยเหลือฝ่ายอื่น ๆ ที่ต้องการและสุดท้าย ช่วงสิ้นสุดโครงการฝ่ายวิชาการต้องรวบรวมแบบประเมินโครงการ และทำรายงานผลการดำเนินโครงการ   เพื่อรายงานแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

…………….………การทำงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ต่อผมเป็นอย่างมาก ผมมีที่ปรึกษาในการทำงานที่คอยให้คำปรึกษาผมในทุกอย่าง เพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่า การทำงานของเราคือ Training for the Trainer เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราในการทำงาน และจากการทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้ผมมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น จงอย่าปล่อย “โอกาส” ให้หายไปกับ “อากาศ”

……………..………ขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้เกียรติเชิญผมให้ทำหน้าที่วิทยากร

                                                          นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี

                                                          หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ชั้นปีที่ 2

                                               รหัสนักศึกษา 6105014คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพกิจกรรม

2019-11-13T13:34:22+07:00