โครงการ จิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2
วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ การเคหะชุมชนหลักสี่

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้เป็นผู้ให้ คิดดี คิดบวก มีความหวังดีต่อผู้อื่น มีความเต็มใจและตั้งใจอยากช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน บัดนี้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินโครงการดังนี้

วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธรณะร่วมกัน
1.3 เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักปรับตัวและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2019-10-21T10:45:09+07:00